Általános felhasználási feltételek

1 Adatvédelmi tájékoztató

A HOFFMANN NEOPAC Group (a továbbiakban: HOFFMANN NEOPAC) honlapja a svájci adatvédelmi jog, különösen a szövetségi adatvédelmi törvény, valamint a mindenkori alkalmazandó külföldi adatvédelmi jog, például az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) hatálya alá tartozik. Az EU elismeri, hogy a svájci adatvédelmi jog megfelelő adatvédelmet garantál.

Weboldalainkhoz szállítási kóddal (SSL/TLS) lehet hozzáférni.

Örülünk vállalatunk iránti érdeklődésének. Az adatvédelem különlegesen fontos prioritás számunkra. A HOFFMANN NEOPAC weboldalai általában személyes adatok megadása nélkül is használhatók. Ha azonban az érintett személy weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni vállalatunk speciális szolgáltatásait, szükség lehet személyes adatai kezelésére. Ha személyes adatok kezelése szükséges és nincs hozzá jogalap, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

Az érintett személy személyes adatainak, pl. név, cím, e-mail cím vagy telefonszám, kezelése minden esetben a törvényi adatvédelmi előírásokkal összhangban történik. A jelen adatvédelmi tájékoztatóval vállalatunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és kezelt személyes adatok jellegéről, tartalmáról, céljáról. Továbbá az érintett személyeket a jelen adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatjuk jogaikról.

A HOFFMANN NEOPAC felelősként számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy a weboldalán keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét biztosítsa. Ennek ellenére is előfordulhat, hogy biztonsági hézagok jelentkeznek az internetalapú adatátvitel közben, ezért nem garantálható abszolút védelem. Emiatt minden érintett személy szabadon eldöntheti, hogy személyes adatait alternatív módokon, pl. telefonon adja-e meg részünkre.

2 Fogalommeghatározások

A HOFFMANN NEOPAC adatvédelmi tájékoztatója az európai irányelv- és törvényhozó testület adatvédelmi alaprendeletének (GDPR) terminológiáját használja. Vállalatunk adatvédelmi tájékoztatójának könnyen olvashatónak és jól érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, ügyfeleink és üzleti partnereink számára egyaránt. Ennek biztosítására előzetesen elmagyarázzuk a tájékoztatóban alkalmazott terminológiát.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban többek között a következő fogalmakat használjuk:

a) Személyes adatok
Személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: érintett személy) kapcsolatba hozható információ. Azonosíthatónak tekintjük azt a természetes személyt, aki közvetlenül vagy közvetetten, különösen meghatározott ismertetőjelhez, mint pl. névhez, azonosító számhoz, tartózkodási adatokhoz, online ismertetőjelhez, ill. egy vagy több különleges jellemzőhöz - amely az érintett természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságát fejezi ki - hozzárendelés útján azonosítható.

b) Érintett személy
Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

c) Adatkezelés
Az adatkezelés a személyes adatokhoz kapcsolódó folyamatok vagy műveletek sorozatát jelenti automatikus eljárások támogatásával vagy anélkül: adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, adaptálása vagy módosítása, olvasása, lekérdezése, használata, közzététel, terjesztés vagy a szolgáltatás más formája, összeegyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d) Az adatkezelés korlátozása
Az adatkezelés korlátozása az elmentett személyes adatok megjelölése a jövőbeli adatkezelés korlátozása céljából.

e) Profilalkotás
Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatok valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésre vagy előre jelzésére használják.

f) Álnevesítés
Az álnevesítés a személyes adatok kezelésének azon módja, amelyben a személyes adatokat további információk társítása nélkül nem lehet többé a specifikusan érintett személyhez hozzárendelni, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják és olyan technikai, szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem társíthatók hozzá azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

g) Adatkezelő
Az adatkezelő természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely önállóan vagy más szervezettel egyetértésben hoz döntést a személyes adatok kezelésének céljairól és eszközeiről.

h) Adatfeldolgozó
Természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármilyen egyéb szerv, aki, ill. amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

i) Címzett
A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, akinek, ill. amelynek személyes adatait attól függetlenül is közzéteszik, hogy harmadik fél-e vagy sem.

j) Harmadik fél
Harmadik fél bármely természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

k) Az érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3 Az adatkezelő neve, címe

A felügyelő hatóságok vagy az érintett személyek által az adatvédelmi megbízott megkeresése rendszerint e-mailben történik, azonban postai levél útján is feltehetők kérdések:

Székhely Svájc
Hoffmann Neopac AG
Eisenbahnstrasse 71
3602 Thun
Svájc
E-mail dpo@neopac.com

Leányvállalat Magyarország

Neopac Hungary Kft.
Hoffmann út 1
4031 Debrecen
Magyarország
E-mail dpo@neopac.com

4 Az Ön által részünkre adott információk

Ezek azok az információk Önről, amelyeket a következő módokon ad részünkre:

 • Weboldalunkon található űrlapok kitöltése (vagy egyéb űrlapok, amelyek kitöltését mi kérjük),
 • Névjegykártya (vagy egyéb hasonló) küldése,
 • Velünk folytatott tárgyalás telefonon, postán, e-mailben vagy egyéb úton.

Ez például tartalmazhatja az Ön nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, velünk fennálló üzleti kapcsolatáról szóló információkat és munkahelyi szerepéről, háttérről, érdeklődésekről szóló információkat.

5 Egyéb információk

Néhány információt egyéb forrásokból is gyűjtünk. Például:

 • Ha üzleti kapcsolatot tartunk fenn az Ön által képviselt szervezettel, kollégái vagy más üzleti kapcsolattartó partnerei adhatnak tájékoztatást részünkre Önről, pl. az Ön kapcsolattartói adatait, az üzleti kapcsolatban betöltött szerepének részleteit.
 • Néha harmadik ajánlattevőktől vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból gyűjtünk információkat a pénzmosás elleni tevékenységekhez, háttérinformációk ellenőrzésére és egyéb hasonló célokra vállalatunk védelme és törvényi, szabályozási kötelezettségeink betartása érdekében.

6 Cookie-k

A HOFFMANN NEOPAC weboldalai cookie-kat és számpixeleket (Web Beacons) használnak. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyeket internetes böngészővel helyeznek a számítógép rendszerébe és tárolnak benne.

Számtalan weboldal és szerver használ cookie-kat. Sok cookie tartalmaz úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-ID a cookie egyértelmű azonosítója. A cookie karakterláncból áll, amellyel weboldalak és szerverek ahhoz az adott internetes böngészőhöz rendelhetők, amelyre a cookie-t elmentették. Ez lehetővé teszi a meglátogatott weboldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett személy böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Adott internetes böngésző az egyértelmű cookie-azonosítóval újból felismerhető és azonosítható.

Cookie-k és számpixelek használatával a weboldal használói számára olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tudunk kínálni, amelyek a cookie használata nélkül nem volnának lehetségesek.

Cookie és számpixelek segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok megfelelően optimalizálhatók a felhasználó számára. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, amint említettük, hogy felismerjék weboldalunk felhasználóit. A felismerés célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldal felhasználójának pl. nem kell a weboldal minden egyes meglátogatásakor megadnia hozzáférési adatait, mert a weboldal ezeket a felhasználó számítógépes rendszerére helyezett cookie segítségével beviszi.

Az érintett személy a cookie-k weboldalunk általi beállítását a felhasznált internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, ezzel tartósan letilthatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k internetes böngészővel vagy egyéb szoftverprogramokkal törölhetők. A számpixelek az internetes böngésző beállításaiban vagy megfelelő böngésző bővítményekkel bármikor letilthatók. A törlés bármely szokásos internetes böngészővel elvégezhető. Ha az érintett személy kikapcsolja a cookie-k és a számpixelek használatát, előfordulhat, hogy nem használható teljes mértékben weboldalunk összes funkciója.

7 Általános adatok és információk összegyűjtése

A HOFFMANN NEOPAC weboldala számos általános adatot és információt gyűjt minden alkalommal, amikor a weboldalt az érintett személy vagy automatizált rendszer lekéri. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájlokba menti el. Nyilvántarthatók a
(1) felhasznált böngészőtípusok és változatok,
(2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer,
(3) az a weboldal, amelyről a hozzáférő rendszer weboldalunkra jut (ún. hivatkozó),
(4) alhonlapok, amelyek hozzáférő rendszerrel irányíthatók weboldalunkra,
(5) a weboldalhoz hozzáférés dátuma, ideje,
(6) internetprotokoll cím (IP cím),
(7) a hozzáférési rendszer internetes szervizszolgáltatója és
(8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek a kockázat elhárítására szolgálnak, ha támadás éri információtechnológiai rendszereinket.

Az általános adatok és információk használata közben a HOFFMANN NEOPAC nem von le semmilyen azonosítja be az érintett személyt. A fenti információkat arra használjuk, hogy
(1) weboldalunk tartalmait korrekt módon szállítsuk,
(2) weboldalaink tartalmait, valamint ezek hirdetését optimalizáljuk,
(3) garantáljuk információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technikájának folyamatos működőképességét, valamint
(4) kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsássuk a bűnüldözéshez szükséges információkat. A névtelenül gyűjtött adatokat és információkat a HOFFMANN NEOPAC ezért egyrészt statisztikai módszerekkel, valamint azzal a céllal értékeli ki, hogy növelje vállalatunknál az adatvédelmet és az adatbiztonságot annak érdekében, hogy végső soron optimális védelmet biztosítson az általunk kezelt személyes adatoknak. A szerver naplófájlok névtelen adatait minden más, az érintett személy által megadott adatoktól külön tároljuk.

8 Regisztráció weboldalunkon

Az érintett személynek lehetősége van személyes adatai megadásával az adatkezelő weboldalán regisztrálnia. A mindenkori beíró ablak határozza meg, hogy a regisztráció céljára milyen személyes adatokat kell megadni az adatkezelő számára. Az érintett személy által beírt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag belső használatra és saját célokra regisztrálja és menti el. Az adatkezelő kezdeményezheti a továbbítást egy vagy több megbízott adatfeldolgozó, pl. csomagküldő szolgáltató részére, amely a személyes adatokat ugyancsak kizárólag az adatkezelő érdekét szolgáló, belső használatra kezeli.

Az adatkezelő weboldalán történő regisztrációval elmentik továbbá az érintett személy internetszolgáltatója (ISP) által adott IP címet, dátumot és a regisztrálás idejét is. Az ilyen adatok tárolása a háttérben történik, és csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és ezek az adatok szükség esetén lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények feltárását. Ilyen értelemben az adatok tárolása az adatkezelő biztonságához szükséges. Ilyen adatokat harmadik személy részére alapvetően nem adnak át, kivéve, ha jogszabályi kötelezettség írja elő az átadást vagy az adatok átadása bűnüldözési érdeket szolgál.

Az érintett személy regisztrációja személyes adatainak önkéntes megadásával arra szolgál az adatkezelő számára, hogy az érintett személynek olyan tartalmakat és szolgáltatásokat nyújtson, amelyek az ügy természetéből következően csak regisztrált felhasználók részére kínálhatók. A regisztrált személyek bármikor módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adataikat vagy töröltethetik azokat az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelő az érintett személyt kérésre bármikor tájékoztatja arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintett személyről. Továbbá az adatkezelő helyesbíti vagy törli az érintett személy kérésére ill. felhívására a személyes adatokat, amennyiben a helyesbítés ill. a törlés nem mond ellent jogszabályi tárolási kötelezettségnek. Az adatkezelő valamennyi munkatársa az érintett személy számára ebben az összefüggésben kapcsolattartó személyként áll rendelkezésre.

9 Előfizetés hírlevelünkre

A HOFFMANN NEOPAC weboldalán a felhasználók megrendelhetik vállalatunk különböző hírleveleit. Az erre a célra felhasznált beíró ablakból tudható meg, hogy milyen személyes adatokat kell megadni a hírlevél megrendelése során az adatkezelő részére.

A HOFFMANN NEOPAC rendszeres időközökben, a vállalat ajánlatairól és egyéb üzemi aspektusokról szóló hírlevelek útján tájékoztatja ügyfeleit, üzletfeleit és érdekeinek képviselőit. Vállalatunk hírlevelét az érintett személy alapvetően csak akkor kaphatja meg, ha
(1) érvényes e-mail címmel rendelkezik, és
(2) regisztrálta magát a hírlevél küldésére.
Az érintett személy által a hírlevél küldése érdekében első alkalommal megadott e-mail címre jogi okokból kettős opt-in eljárás keretében visszaigazoló e-mailt küldünk. A visszaigazoló e-mail annak felülvizsgálatára szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett személy engedélyezte-e a hírlevél küldését.

A hírlevélre történő feliratkozáskor elmentjük továbbá az érintett személynek a bejelentkezés időpontjában használt számítógépes rendszerének az internetszolgáltató (ISP) által adott IP címét, valamint a bejelentkezés dátumát és időpontját. Az ilyen adatok gyűjtése ahhoz szükséges, hogy az érintett személy e-mail címével történő (esetleges) visszaélést későbbi időpontban vissza lehessen követni, ezért az adatkezelő jogi biztosítékául szolgál.

A hírlevélre történő bejelentkezés keretében nyilvántartásba vett személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk. Továbbá a hírlevél előfizetői e-mailben tájékoztathatók, amennyiben a hírlevél-szolgáltatás működéséhez vagy ezzel kapcsolatos regisztrációhoz szükséges, ahogyan a hírlevél ajánlatának megváltoztatása vagy technikai változtatások esetén előfordulhat. A hírlevélszolgáltatás keretében nyilvántartásba vett személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. A hírlevélre való feliratkozást az érintett személy bármikor megszüntetheti. Az érintett személy által a hírlevél küldésére megadott személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának céljára minden hírlevélben megfelelő link található. Továbbá lehetőség van arra, hogy az adatkezelő weboldalán a kapcsolattartói adatlap segítségével iratkozzon le a hírlevél küldéséről vagy egyéb módon jelentse be leiratkozási igényét az adatkezelő részére.

Minden hírlevelet a HOFFMANN NEOPAC küld ki. A küldés a "Microsoft Dynamics 365" szolgáltató segítségével történik, melynek adatvédelmi tájékoztatása itt kérhető le.

10 Hírlevél követés

A HOFFMANN NEOPAC hírlevelei ún. számpixeleket tartalmaznak. A számláló képpont olyan miniatűr grafika, amely beágyazódik az e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldenek a naplófájl rögzítésének és a naplófájlelemzés engedélyezéséhez. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai értékelését. A beágyazott számpixel alapján a HOFFMANN NEOPAC többek között felismeri, hogy az érintett személy kinyitotta-e az adott e-mailt, ha igen, mikor és az e-mailben található linkek közül melyiket kérte le.

A hírlevelekben tartalmazott számláló képpontokkal felvett személyes adatokat elmenti és kiértékeli az adatkezelő, hogy optimalizálja a hírlevél megjelenítését és még inkább az érintett személy érdeklődéséhez igazítsa a jövőbeli hírlevelek tartalmát. Az ilyen személyes adatokat semmilyen körülmények között nem adjuk át harmadik személyeknek. Az érintett személyek bármikor visszavonhatják a kettős opt-in eljárással megadott hozzájáruló nyilatkozatukat. Visszavonás után az adatkezelő törli a személyes adatokat. A hírlevél küldéséről történő leiratkozást a HOFFMANN NEOPAC automatikusan visszavonásnak tekinti.

11 Kontaktlehetőség weboldalon keresztül

A HOFFMANN NEOPAC weboldala jogszabályi előírások alapján olyan adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy elektronikusan és gyorsan kapcsolatot lehessen teremteni vállalatunkkal, továbbá közvetlen kommunikációt lehet velük folytatni, ami az ún. elektronikus levél általános címét (e-mail cím) szintén tartalmazza. Amennyiben az érintett személy e-mailben vagy kapcsolatfelvevő formanyomtatvánnyal felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett személy által megadott személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az adatkezelő részére az érintett személy által önkéntesen megadott személyes adatokat kezelés vagy az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel céljára elmentik. A személyes adatokat nem továbbítják harmadik személyek számára.

12 Kommentárfunkció a blogban, a shopon

A HOFFMANN NEOPAC a felhasználók részére blogban, amely az adatkezelő shopján található, lehetőséget kínál arra, hogy egyedi kommentárokat fűzzenek az egyes blogbejegyzésekhez. A blog a weboldalon vezetett, rendszerint nyilvánosan megtekinthető olyan portál, amelyben egy vagy több személy, akiket bloggereknek vagy webes bloggereknek neveznek, cikkeket posztolnak vagy gondolatokat tudnak leírni ún. blogposztokban. A blogposztokat általában harmadik személyek kommentálhatják.

Ha az érintett személy kommentárt írt a weboldalon megjelent bloghoz, az érintett személy által beírt kommentárok mellett a kommentár beírásának időpontjában adatokat, valamint az érintett személy által kiválasztott felhasználói névhez (álnév) ment el és hoz nyilvánosságra. Továbbá az érintett személy internet-service-providere (ISP) által megadott IP címet is naplózza. Az IP cím elmentése biztonsági okokból történik és arra az esetre, ha az érintett személy beírt kommentárjával harmadik személyek jogait sérti meg vagy jogellenes tartalmakat posztol. Az ilyen személyes adatok elmentése ezért az adatkezelő adatkezelésének személyes érdekében áll, ezáltal, jogsértés esetén, adott esetben exkulpálhat. Az így gyűjtött személyes adatok nem kerülnek harmadik személyhez, feltéve, ha az átadást törvény írja elő vagy az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos jogvédelemre szolgál.

13 A Google Analytics használata

A Google Analytics cookie-kat használ és ezeket rendszerint az EU/EFTA térségen kívül tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy a HOFFMANN NEOPAC részére kiértékelje a honlap használatát és jelentéseket állítson össze a honlap tevékenységeiről és az internet használatáról. A Google is átadja ezeket az információkat harmadik feleknek, amennyiben jogszabály írja elő vagy harmadik felek dolgozzák fel az adatokat a Google megbízásából. A Google Analytics keretében a böngészőről átadott IP címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. A felhasználók megakadályozhatják a cookie-k tárolását (vö. Cookie-k). Ezen túlmenően a cookie által létrehozott adatátadás és a weblap használatára vonatkozó adatok (IP címet is beleértve) a Google-n, továbbá az adatok Google általi kezelésének megakadályozására úgy, hogy a következő link alatt rendelkezésre álló böngésző plugint letöltik és feltelepítik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

14 Google AdWords

A weboldal a konverziókövetést az oldal és a reklámtevékenységek hatékonyságának növelésére használja.

A weboldal a Google AdWords konverziókövetést, a Google Inc. 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok ("Google") webelemző szolgáltatását használja az oldal és a reklámtevékenységek hatékonyságának növelésére. A konverziókövetéshez kapcsolódó süti akkor aktiválódik, ha a felhasználó a Google által megjelenített hirdetésre kattint. Ezek a sütik maximum 90 nap múlva érvénytelenné válnak, és céljuk nem a személyes azonosítás. Amennyiben ezen időtartam alatt látogatja meg weboldalunk bizonyos oldalait, akkor a Google és mi fel tudjuk ismerni, hogy a hirdetésre kattintott, és hogy erre az oldalhoz lett átirányítva. Minden Google AdWords-látogató más sütit kap. Ezáltal a sütik az AdWords-látogatók weboldalain keresztül nem követhetők nyomon. A konverzióhoz használt sütik segítségével szerzett információk arra szolgálnak, hogy konverzióstatisztikát készítsünk saját magunknak. Amivel megismerhetjük azon felhasználók létszámát, akik a hirdetésünkre kattintottak és a weboldalunkhoz lettek átirányítva. Nem kapunk olyan információkat, amelyek Önt személyesen beazonosítanák.

Ha nem szeretne részt venni a követésben, egyszerűen deaktiválhatja a Google konverziókövetés sütijét az internet-böngészőjén keresztül a felhasználói beállításoknál. Ezt követően Ön nem kerül be a konverziókövetés statisztikáiba.

További beállítási lehetőségeket talál a Google-reklám deaktiválására szolgáló oldalon (https://policies.google.com/technologies/ads). A sütik harmadik ajánlattevők általi használatát úgy tudja deaktiválni, ha megjeleníti a hálózati reklámkezdeményezés deaktiválási oldalát. A Google adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos további részleteket lásd itt: https://policies.google.com/privacy.

15 Közösségi pluginok használata

a) LinkedIn (weboldal)
Weboldalunk a LinkedIn közösségi háló funkcióit használja. Az ajánlattevő a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Azon weboldalaink bármelyikének letöltésekor, amelyek a LinkedIn funkcióit használják, kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn tájékoztatást kap arról, hogy Ön saját IP címével meglátogatta weboldalainkat. Ha rákkattint a LinkedIn-ben a Recommend gombra és bejelentkezett a LinkedIn-en a fiókjába, a LinkedIn weboldalunk Ön általi meglátogatását összekapcsolhatja az Ön felhasználói fiókjával. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalak ajánlattevőjeként nincs tudomásunk a közvetített adatok tartalmáról, azok LinkedIn általi felhasználásáról.

További információk erről a LinkedIn adatvédelmi tájékoztatójában találhatók: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Twitter (weboldal és shop)
Weboldalunk a Twitter Mikroblogging szolgáltatásának ún. közösségi pluginjait ("Plugins") használja, amelyeket a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") üzemeltet. A pluginokat Twitter logóval, pl. kék „Twittwe-madár” formájában jelöli. A Twitter pluginokról és azok megjelenéséről itt található áttekintés: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Ha Ön lehívja webes megjelenésünk egyik oldalát, amely ilyen plugint tartalmaz, böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Twitter szerverével. A plugin tartalmát a Twitter közvetlenül az Ön böngészőjére teszi át és ráteszi a weboldalra. A ráhelyezéssel a Twitter információt kap arról, hogy az Ön böngészője webes megjelenésünk megfelelő oldalát lekérte, akkor is, ha Ön nem rendelkezik profillal a Twitteren vagy aktuálisan nem jelentkezett be a Twitterre. Ezeket az információkat (az Ön IP címével együtt) az Ön böngészője közvetlenül a Twitter amerikai szerverére küldi el és ott tárolja.

Ha Ön bejelentkezett a Twitterre, a Twitter honlapunk meglátogatását közvetlenül összekapcsolja az Ön Twitter-fiókjával. Ha Ön a pluginokkal közben tevékenységet végez, pl. megnyomja a Twittern gombot, a megfelelő információt ugyancsak közvetlenül eljuttatja a Twitter valamelyik szerverére és ott tárolja. Az információkat ezen kívül az Ön Twitter fiókján közzé teszi és megjeleníti ott az Ön elérhetőségeit.

Az adatgyűjtés célja és köre, az adatok további kezelése és felhasználása a Twitter által, továbbá az Ön vonatkozó jogai és a magánszférája védelmére szükséges beállítási lehetőségek a Twitter adatvédelmi tájékoztatójában olvashatók: https://twitter.com/privacy

Ha szeretné, hogy a Twitter a vállalatunk webes megjelenésén keresztül gyűjtött adatokat ne kapcsolja össze közvetlenül az Ön Twitterfiókjával, weboldalunk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie a Twitterről. A Twitter pluginok letöltését add-on-okkal teljesen letilthatja böngészője számára, pl. a "NoScript" scipt-blokkolóval (https://noscript.net/).

c) YouTube (weboldal és shop)
Weboldalunkon a YouTube ún. közösségi pluginjait használjuk ("Plugins"), amelyet a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") üzemeltet. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, leányvállalata. A pluginokat YouTube logó, például "YouTube gomb" jelöli.

Az adatkezelő által üzemeltetett weblap - amelyre YouTube komponenst (YouTube videó) integráltak - egyes oldalainak minden egyes lekérésével az érintett személy információtechnológiai rendszerén lévő internetböngészőt a YouTube komponens segítségével automatikusan megbízza a YouTube megfelelő YouTube komponensének megjelenítésével. További információk a YouTube-ról itt kérhetők le: https://www.youtube.com/yt/about/de/. Ezen technikai folyamat keretében a YouTube és a Google tudomással bír arról, hogy az érintett személy weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja meg.

Ha az érintett ezzel egyidőben a YouTube-ra is bejelentkezik, a YouTube egy YouTube-videót tartalmazó aloldal segítségével felismeri, hogy weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja az érintett. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti, és az érintett YouTube-fiókjához kapcsolja.

A YouTube és a Google információt kap a YouTube-komponensen keresztül arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk lekérésének idején a YouTube-ra is bejelentkezett; ez attól függetlenül is lezajlik, hogy az érintett rákattint-e YouTube-videóra vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy a YouTube és a Google ilyen módon kapjon információkat, akkor megakadályozhatja az információk átvitelét úgy, hogy a weboldal lehívása előtt kijelentkezik a YouTube-fiókból.

A YouTube által közzétett adatvédelmi rendelkezések, amelyek a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalról tölthetők le, tájékoztatnak a személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról.

d) Facebook (shop)
Weboldalunk a Facebook közösségi hálózat ún. pluginjait ("Plugins") használja, amelyet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") üzemeltet. A pluginok Facebook logóval, vagy a "Facebook Soziales Plug-in"-jával, ill. a "Facebook Social Plugin" bővítménnyel vannak jelölve. A Facebook pluginokról és azok megjelenéséről itt találhat áttekintést: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ha Ön lehívja webes megjelenésünk egyik oldalát, amely ilyen plugint tartalmaz, böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön böngészőjének küldi meg és ráteszi a weboldalra. A ráhelyezéssel a Facebook információt kap arról, hogy az Ön böngészője webes megjelenésünk megfelelő oldalát lekérte, akkor is, ha Ön nem rendelkezik Facebook-profillal vagy aktuálisan nem jelentkezett be a Facebookra. Ezeket az információkat (az Ön IP címével együtt) az Ön böngészője közvetlenül a Facebook valamelyik amerikai szerverére küldi el és ott tárolja.

Ha Ön bejelentkezett a Facebookra, a Facebook honlapunk meglátogatását közvetlenül összekapcsolja az Ön Facebook-profiljával. Ha Ön a pluginokkal közben tevékenységet végez, pl. megnyomja a "Tetszik" gombot, a megfelelő információt ugyancsak közvetlenül eljuttatja a Facebook valamely szerverére és ott tárolja. Az információkat ezen kívül nyilvánosságra hozzák az Ön Facebook profilján és megjelenítik facebook-os barátai számára.

Az adatgyűjtés célja és köre, az adatok további kezelése és felhasználása a Facebook által, továbbá az Ön vonatkozó jogai és a magánszférája védelmére szükséges beállítási lehetőségek a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában olvashatók: http://www.facebook.com/policy.php

Ha szeretné, hogy a Facebook a vállalatunk webes megjelenésén keresztül gyűjtött adatokat ne kapcsolja össze közvetlenül az Ön Facebook-profiljával, weboldalunk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról. A Facebook pluginok letöltését add-on-okkal teljesen letilthatja böngészője számára, pl.

Mozilla Firefox-hoz: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-blocker/

Opera-hoz: https://addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker/?display=en

Chrome-hoz: https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-blocker/chlhacbfddknadmnmjmkdobipdpjakmc?hl=de

e) Instagram (shop)
Weboldalunkon az Instagram ún. közösségi pluginjait ("Plugins") használjuk, amelyet az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram") üzemeltet. A pluginokat Instagram-logó, például "Instagram-Kamera" jelöli. Az Instagram pluginokról és azok megjelenéséről itt találhat áttekintést: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Ha Ön lehívja webes megjelenésünk egyik oldalát, amely ilyen plugint tartalmaz, böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre az Instagram szervereivel. A plugin tartalmát az Instagram közvetlenül az Ön böngészőjének küldi meg és ráteszi a weboldalra. A ráhelyezéssel az Instagram információt kap arról, hogy az Ön böngészője webes megjelenésünk megfelelő oldalát lekérte, akkor is, ha Ön nem rendelkezik Instagram-profillal vagy aktuálisan nem jelentkezett be az Instagramra. Ezeket az információkat (az Ön IP címével együtt) az Ön böngészője közvetlenül az Instagram valamelyik amerikai szerverére küldi el és ott tárolja.

Ha Ön bejelentkezett az Instagramra, az Instagram honlapunk meglátogatását közvetlenül összekapcsolja az Ön Instagram-fiókjával. Ha Ön a pluginokkal közben tevékenységet végez, pl. megnyomja az Instagram-gombot, a megfelelő információt ugyancsak közvetlenül eljuttatja az Instagram valamelyik szerverére és ott tárolja. Az információkat ezen kívül az Ön Instagram-fiókján teszi közzé és megjeleníti ott az Ön elérhetőségeit.

Az adatgyűjtés célja és köre, az adatok további kezelése és felhasználása az Instagram által, továbbá az Ön vonatkozó jogai és a magánszférája védelmére szükséges beállítási lehetőségek az Instagram adatvédelmi tájékoztatójában olvashatók: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ha szeretné, hogy az Instagram vállalatunk webes megjelenésén keresztül gyűjtött adatokat ne kapcsolja össze közvetlenül az Ön Instagram-fiókjával, weboldalunk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie az Instagramról. Az Instagram pluginok letöltését add-on-okkal teljesen letilthatja böngészője számára, pl. a "NoScript" scipt-blokkolóval (http://noscript.net/).

f) Google Maps (weboldal)
Ez a weboldal a Google Inc. Google Maps termékét használja. A weboldal használatával Ön kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a Google Inc., képviselői, valamint harmadik személyek az automatizáltan gyűjtött adatokat rögzítsék, kezeljék és használják.

A Google általában összefoglalt statisztikákat hoz nyilvánosságra a felhasználók tevékenységeiről, ill. átadja ezeket a felhasználóknak és a partnereknek, pl. kiadóknak, hirdetőknek vagy kapcsolt weboldalaknak.

A Google Maps felhasználási feltételei a "Google Maps használati feltételeiben" találja: (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html).

16 Személyes adatok rutinszerű törlése vagy blokkolása

Az adatkezelő csak annyi időre dolgozza fel és menti el az érintett személy személyes adatait, amennyi a mentés céljának eléréséhez szükséges vagy amennyiben ezt az európai irányelv- és törvényhozó testület vagy más törvényalkotó szerv olyan törvényekben vagy előírásokban irányozza elő, amelyek hatálya alá tartozik az adatkezelő.

Ha megszűnik a tárolás célja vagy lejár az európai irányelv- és törvényhozó testület vagy egyéb illetékes törvényalkotó szerv által előírt tárolási határidők, a személyes adatokat rutinszerűen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően letiltják vagy törlik.

17 Az érintett személy jogai

Ha a következő jogok bármelyikét szeretné gyakorolni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 3. Fejezetben leírtaknak megfelelően.

Lehetősége van panasz benyújtására személyes adatai általunk történő kezelése ellen a svájci Szövetségi Adatvédelmi és Közérdekű Megbízotthoz (EDÖB, www.edoeb.admin.ch).

a) Megerősítéshez való jog
Minden érintett személyt megillet az európai irányelvi és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy megerősítést kérjen az adatkezelőtől arról, hogy kezel-e őt érintő személyes adatokat. Ha az érintett személy élni kíván megerősítési jogával, bármikor fordulhat ebből a célból adatvédelmi megbízottunkhoz.

b) Információhoz való jog
A személyes adatok kezelésével érintett minden személyt megilleti a svájci törvényhozó, valamint az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy bármikor ingyenesen megkaphassa az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatokat és az ilyen információk másolati példányát. Továbbá az európai irányelv- és törvényhozó testület szerint az érintett személyt tájékoztatást illeti meg a következő információkról:

 • az adatkezelés céljai
 • az adatkezelésre váró személyes adatok kategóriái
 • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy még nem hozták nyilvánosságra, különösen harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek számára
 • amennyiben lehetséges, azt a tervezett időtartamot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
 • az érintett személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének joga, vagy az adatkezelő általi kezelés korlátozását igénylő jog vagy az adatkezelés elleni jogorvoslati jog
 • felügyelő hatóságnak benyújtható fellebbezési jog
 • ha a személyes adatokat nem az érintett személytől kapják: minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről
 • automatizált döntéshozatal, a GPDR 22. cikk (1) és (4) bek. szerinti profilalkotást is beleértve, és — legalábbis ezekben az esetekben — érdemi információk az alkalmazott logikáról, továbbá az ilyen jellegű kezelés köre és elérni kívánt hatásai az érintett személy számára
 • Továbbá felvilágosítási jog illeti meg az érintett személyt arról, hogy a személyes adatokat továbbították-e egy harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek. Ha ez az eset áll fen, úgy az érintett személynek joga van tájékoztatást kapni az adatok átadásával kapcsolatos megfelelő garanciákról.

Ha az érintett személy élni kíván a tájékoztatáskérés jogával, bármikor fordulhat ebből a célból adatvédelmi megbízottunkhoz.

c) Helyesbítéshez való jog
A személyes adatok kezelésével érintett személy élhet az svájci törvényhozó, valamint az európai irányelvi és törvényhozó testület által nyújtott azon joggal, hogy kérje az őt érintő pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését. Továbbá az érintett személyt megilleti az a jog, az adatkezelés céljainak figyelembevételével, hogy akár kiegészítő nyilatkozat útján is kérje hiányos személyes adatai teljessé tételét.

Ha az érintett személy élni kíván a helyesbítés jogával, bármikor fordulhat ebből a célból adatvédelmi megbízottunkhoz.

d) Törlési jog (elfelejtendő jog)
A személyes adatok kezelésével érintett személyt megilleti az európai irányelvi és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy az adatkezelőtől kérje az őt érintő személyes adatok haladéktalan törlését, amennyiben a következő indokok bármelyike fennáll és amennyiben nem szükséges az adatkezelés:

 • A személyes adatokat olyan célokra vették fel vagy olyan módon dolgozták fel, amelyek már nincs szükség.
 • Az érintett személy visszavonja a hozzájárulását, amelyre az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja vagy a GDPR 9. cikk 2. bek. a) pontja alapján támaszkodott és nincs az adatkezelésre egyéb jogalap.
 • Az érintett személy a GDPR 21. cikk (1) bek. értelmében kifogást nyújt be az adatkezelés ellen és nincsenek jogos és alapos indokok az adatkezelésre, vagy az érintett személy a GDPR 21. cikk (2) bek. alapján kifogást nyújt be az adatkezelés ellen.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatok törlése jogszabályi kötelezettség teljesítésére szükséges az Európai Unió vagy a tagállamok törvénye alapján, amely hatálya az adatkezelőre is kiterjed.
 • A személyes adatokat az információs társadalomban felkínált szolgáltatásokra hivatkozással gyűjtötték a GDPR 8. cikk (1) bek. szerint.
 • Amennyiben a indokok bármelyike fennáll és az érintett személy a HOFFMANN NEOPAC-nál tárolt személyes adatai törlését kéri, bármikor fordulhat ebből a célból adatvédelmi megbízottunkhoz.

Ha a HOFFMANN NEOPAC közzétette a személyes adatokat és vállalatunk mint adatkezelő a GDPR 17. cikk (1) bek. értelmében köteles törölni a személyes adatokat, abban az esetben a HOFFMANN NEOPAC a rendelkezésre álló technológia és az implementálási költségek figyelembevételével megfelelő, akár technikai jellegű intézkedéseket is foganatosít annak érdekében, hogy más, az adatkezelésért felelős adatkezelő, aki kezeli a közzétett személyes adatokat, tudomást szerezzen arról, hogy az érintett személy kérte az adatkezelőt a személyes adatokhoz vagy a személyes adatok másolatához vagy replikációihoz vezető összes link törlését, amennyiben nem szükséges az adatkezelés. Adatvédelmi megbízottunk a konkrét esetben elrendeli a szükséges intézkedéseket.

e) Az adatkezelés korlátozásának joga
A személyes adatok kezelésével érintett minden személyt megilleti az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy megkövetelje az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike érvényes:

 • A személyes adatok helyességét az érintett olyan időtartamra vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok helyességének felülvizsgálatát.
 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett személy megtagadja a személyes adatok törlését, helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.
 • Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, de az érintett személy kötelezi őt arra, hogy érvényesítsék, gyakorolják vagy megvédjék a jogi igényeket.
 • Az érintett személy kifogással él az adatkezeléssel szemben a GDPR 21. cikk (1.) bek. értelmében és még nem tisztázott, hogy az adatkezelő jogos indokai megelőzik-e az érintett személy indokait.
 • Amennyiben a fenti előfeltételek bármelyike fennáll és az érintett személy a HOFFMANN NEOPAC-nál tárolt személyes adatai korlátozását kéri, bármikor fordulhat ebből a célból adatvédelmi megbízottunkhoz.

f) Adatátviteli jog
A személyes adatok kezelésével érintett minden személyt megilleti az európai irányelvi és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett személynek joga van ezenkívül ezeket az adatokat más adatkezelőnek, a személyes adatokat aktuálisan kezelő adatkezelő általi akadályoztatás nélkül eljuttatni, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bek. a) pontján vagy a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatikus eljárások segítségével történik, feltéve, hogy az adatkezelés nem közérdekű feladat ellátásához szükséges vagy olyan hatósági jogkör gyakorlása körében történik, amelyet az adatkezelőre ruháztak.

Továbbá az érintett személyt a GDPR 20. cikk (1) bek. értelmében az adatok átvitelével kapcsolatos jogának gyakorlása során megilleti az a jog, hogy a személyes adatokat közvetlenül az adatkezelőtől juttassa el egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető és amennyiben ez nem befolyásolja hátrányosan más személyek jogait és előjogait.

Az adatátvihetőségi jog érvényesítésére az érintett személy bármikor fordulhat adatvédelmi megbízottunkhoz.

g) Kifogásolási jog
A személyes adatok kezelésével érintett minden személyt megilleti az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy különleges helyzetéből adódó indokkal bármikor kifogásolhassa a személyes adatok őt érintő azon kezelésát, amely a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapul. Ez a rendelkezés vonatkozik a rendelkezésekre támaszkodó profilalkotásra is.

A HOFFMANN NEOPAC a személyes adatokat kifogásolás esetén a továbbiakban már nem kezeli, kivéve, ha kötelező, védelemre jogos igényt tartó olyan indokok merülnek fel az adatkezelés mellett, amelyek megelőzik az érintett személy érdekét, jogait és előjogait vagy az adatkezelés jogigények érvényesítésére, gyakorlására, ill. védelmére szolgálnak.

Amennyiben a HOFFMANN NEOPAC személyes adatokat közvetlen marketingcélok érdekében kezel, az érintettnek joga van bármikor kifogást benyújtani a személyes adatok ilyen célú kezelése ellen. Ez a rendelkezés vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az összefüggésben áll az ilyen jellegű közvetlen hirdetéssel. Ha az érintett kifogásolja a HOFFMANN NEOPAC közvetlen marketingcélokra folytatott adatkezelését, személyes adatait a továbbiakban már nem fogjuk kezelni ebből a célból.

Ezenkívül az érintett személynek joga van különleges helyzetéből adódó indokok alapján a HOFFMANN NEOPAC-nál tudományos vagy történelmi kutatási, ill. statisztikai célokra, a GDPR 89. cikk (1) bek. értelmében történő személyes adatok érintett kezelése ellen kifogást benyújtani, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat ellátásához szükséges.

Az elutasítási jog gyakorlására az érintett személy közvetlenül is fordulhat adatvédelmi megbízottunkhoz. Az érintett személy dönthet arról, hogy az információs társadalom szolgáltatásainak használatával összefüggésben, tekintet nélkül a 2002/58/EK irányelvre, kifogásolási jogát technikai specifikációkat használó, automatizált eljárások segítségével gyakorolja.

h) Automatizált döntések egyedi esetben, beleértve a profilalkotást is
A személyes adatok kezelésével érintett személyt megilleti az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy ne vesse alá magát kizárólag automatizált eljáráson — beleértve a profilalkotást is — alapuló olyan döntésnek, amely vele szemben joghatásokat jelent vagy jelentősen hátrányos helyzetbe hozza, amennyiben a döntés
(1) nem az érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges, vagy
(2) az Európai Unió vagy azon tagállamok jogi előírásai alapján, amelyek hatálya alá tartozik az érintett személy, megengedett és ezek a jogi előírások megfelelő intézkedéseket tartalmaznak a jogok és előjogok megtartására, valamint az érintett személy jogos érdekeinek védelmére vagy
(3) az érintett személy kifejezett hozzájárulásával történik.

Ha a döntés
(1) az érintett személy és az adatkezelő közötti, szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges, vagy
(2) a döntés az érintett személy kifejezett hozzájárulásával történik, a HOFFMANN NEOPAC megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megvédje az érintett személy jogait, előjogait és jogos érdekeit, amihez minimálisan hozzátartozik az adott személy beavatkozási joga az adatkezelő részéről, álláspontjának kifejtése és a döntés megtámadásának joga.

Ha az érintett személy élni kíván az automatizált döntésre vonatkozó jogokkal, bármikor fordulhat ebből a célból adatvédelmi megbízottunkhoz.

i) Adatvédelmi jogi hozzájárulás visszavonásának joga
A személyes adatok kezelésével érintett személy élhet a svájci törvényhozó, valamint az európai irányelv- és törvényhozó testület által nyújtott azon joggal, bármikor visszavonhassa a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulását.

Ha az érintett személy élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor fordulhat ebből a célból adatvédelmi megbízottunkhoz.

18 Adatvédelem pályázatoknál és pályázati eljárásban

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítására gyűjti össze és dolgozza fel. Az adatkezelés elektronikusan is elvégezhető. Ez különösen akkor áll fenn, ha a pályázó a megfelelő pályázati iratokat elektronikus úton, pl. e-mailben vagy a weboldalon található webes űrlapon keresztül juttatja el az adatkezelő részére. Ha az adatkezelő alkalmazási szerződést köt a pályázóval, az átadott adatokat a foglalkoztatási viszony ügyintézésének céljára, a törvényi előírások figyelembe vételével menti el. Ha az adatkezelő nem köt alkalmazási szerződést a pályázóval, az elutasító határozat kihirdetésétől számított két hónapon belül automatikusan törli az alkalmazási dokumentumokat, kivéve, ha a törlés ellentétben áll az adatkezelő egyéb jogos érdekeivel.

19 Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk a) bekezdése vállalatunk számára jogalapot jelent az adatkezelési folyamatokhoz, amelyeknél beszerezzük a meghatározott kezelési célba történő hozzájárulást. Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek szerződő fele az érintett személy, ahogyan ez pl. kezelési folyamatoknál fennáll, amelyek áruk szállításához vagy egyéb szolgáltatások ill. ellenszolgáltatások teljesítéséhez szükségesek, akkor az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk b) bekezdése. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges adatkezelő műveletekre, pl. termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó ajánlatkérések esetén. Ha vállalatunk olyan jogi kötelezettség hatálya alá tartozik, amely által szerződéses adatok kezelése szükséges, mint pl. adózási kötelezettségek teljesítése, akkor az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk c) bekezdése. Ritka esetekben személyes adatok kezelése ahhoz lehet szükséges, hogy az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdekeit védjük. Ez a helyzet áll fenn pl. akkor, ha látogató megsérülne üzemünkben, ennek következtében pedig nevét, életkorát, társadalombiztosítási adatait és egyéb létfontosságú információkat kell eljuttatni az orvosnak, a kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk d) bekezdése. Végeredményben az adatkezelési folyamatok a GDPR 6. cikk f) bekezdésén alapulhatnak. Ezen a jogalapon alapulnak azok a feldolgozó folyamatok, amelyeket a fentnevezett jogalapok egyike sem rögzít, ha az adatkezelés vállalatunk vagy harmadik személy jogos érdekeinek védelmére szükséges, amennyiben az érintett fél érdekei, alapjogai és alapszabadságai nem élveznek prioritást. Az ilyen feldolgozó folyamatok számunkra különösen azért megengedettek, mert ezeket az európai törvényhozó külön említette. Az európai törvényhozó ebben az értelemben azt a nézetet képviseli, hogy akkor fogadható el a jogos érdek, ha az érintett személy az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. cikk 2. szakasz mérlegelési indok).

20 Az adatkezelés jogos érdekei, amelyeket az adatkezelő vagy harmadik személy követ

Ha a személyes adatok kezelése a GDPR 6 I cikk f pontján alapul, jogos érdekünk üzletképességünk teljesítése valamennyi munkatársunk és tulajdonostársunk jólétének javára.

21 Az az időtartam, amelyre a személyes adatokat tárolják

A személyes adatok tárolási időtartamának kritériuma a mindenkori törvényi tárolási határidő. A határidő lejárta után rutinszerűen törlik a megfelelő adatokat, amennyiben már nem szükségesek szerződés teljesítéséhez vagy szerződés létrehozásához.

22 Törvényi vagy szerződéses előírások személye adatok átadására; szerződéskötés céljára való igény; az érintett személy kötelezettsége személyes adatok átadására; az átadás elmulasztásának lehetséges következményei

Ezennel tájékoztatjuk Önt arról, hogy a személyes adatok átadását részben törvény írja elő (pl. adózási előírások) vagy szerződéses szabályozások alapján (pl. szerződő fél adatai) szükséges. Többek között szerződés megkötéséhez szükséges lehet, hogy az érintett személy rendelkezésünkre bocsátsa személyes adatait, amelyeket a továbbiakban fel kell dolgoznunk. Az érintett személy pl. köteles részünkre személyes adatokat átadni, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok átadásának elmulasztása következményeként pl. nem köthető szerződés az érintett féllel. A személyes adatoknak az érintett fél általi átadás előtt, az érintett félnek valamely munkatársunkhoz kell fordulnia. Munkatársunk tájékoztatja az érintett személyt a konkrét esettel kapcsolatban arról, hogy a személyes adatok átadását törvény vagy a szerződés írja-e elő vagy a szerződés megkötéséhez szüksége-e, áll-e fenn személyes adatok átadásának kötelezettsége, és milyen következményei lehetnek a személyes adatok átadása elmulasztásának.

23 Automatizált döntéshozatal fennállása

Felelősségtudatos vállalatként eltekintünk az automatikus döntéshozataltól és profillétrehozástól.

24 Az adatvédelmi tájékoztató korrigálása

Adatvédelmi tájékoztatónkat a jelen weboldalon történő közzététellel bármikor korrigálhatjuk.

HOFFMANN NEOPAC AG, 2018. május

ui_icon_404 ar ar ar ar ar ui_button_x Group 2 ui_dropdown dropdown Group 3 Created with Sketch. Group 2 icon_link icon_scroll LinkedIn Group logo_hoffmann logo_neopac pin pin pin Shape phi + Combined Shape Twitter ui_icon_file yt